Cute Beautiful Christmas Ascii Text

Beautiful Christmas Ascii Tree for WhatsApp
…………………….★
……………….. . …ミ.
…………………‿∕̛̆̃̃ʼミტ
……………….ミ∕̛̆̃̃ʼ⁀ტ‿∕̛̆̃̃ㄟ
……………..ノტ ∕̛̆̃̃ʼ⁀ミㄟ‿∕̛̆̃̃ʼ
……………ミ‿∕̛̆̃̃ʼ⁀ミㄟ‿∕̛̆̃̃ʼ⁀ტ
……….. .ノ⁀ミㄟ‿∕̛̆̃̃ʼ⁀ტㄟ‿∕̛̆̃̃ʼㄟ
………..‿∕̛̆̃̃ʼ⁀ტㄟ‿∕̛̆̃̃ʼ⁀ミㄟ‿ტ⁀ ミ
……….ტ ミㄟ‿∕̛̆̃̃ʼ⁀ტㄟ‿∕̛̆̃̃ʼ⁀ミㄟტㄟ
……..ノ⁀ტㄟ‿∕̛̆̃̃ʼ⁀ტㄟ‿∕̛̆̃̃ʼ⁀༈ㄟ‿∕̛̆̃̃ ʼミ
……ノტㄟ‿∕̛̆̃̃ʼ⁀ミㄟ‿∕̛̆̃̃ʼ⁀ミㄟ‿∕̛̆̃̃ʼ⁀ტ ミㄟ
…………………… . l..l
………………….. ._♥_/

¨¨¨¨¨¨¨¨¨★
¨¨¨¨¨¨¨¨¨**
¨¨¨¨¨¨¨¨¨*o*
¨¨¨¨¨¨¨¨*♥*o*
¨¨¨¨¨¨¨***o***
¨¨¨¨¨¨**o**♥*o*
¨¨¨¨¨**♥**o**o**
¨¨¨¨**o**♥***♥*o*
¨¨¨*****♥*o**o****
¨¨**♥**o*****o**♥**
¨******o*****♥**o***
****o***♥**o***o***♥ *
¨¨¨¨¨____! _! ____
¨¨¨¨¨_________/

☜♥☞☜♥☞☜♥☞☜♥☞☜♥☞☜♥☞☜♥☞☜♥☞☜♥☞☜♥☞
░░★░░░░░█▄░▄█ █▀▀ █▀█ █▀█ █░█ ░░★░░░░░░
░░░░░★░░█░▀░█ █▀▀ ██▀ ██▀ ▀█▀ ░░░░░★░░░
░░★░░░░░▀░░░▀ ▀▀▀ ▀░▀ ▀░▀ ░▀░ ░░★░░░░░░
░░█▀▀ █░█ █▀█ █ █▀▀ ▀█▀ █▄░▄█ █▀█ █▀▀░░░░
░░█░░ █▀█ ██▀ █ ▀▀█ ░█░ █░▀░█ █▀█ ▀▀█░░░░
░░▀▀▀ ▀░▀ ▀░▀ ▀ ▀▀▀ ░▀░ ▀░░░▀ ▀░▀ ▀▀▀░░░░
☜♥☞☜♥☞☜♥☞☜♥☞☜♥☞☜♥☞☜♥☞☜♥☞☜♥☞☜♥☞

♦ ◢◣◢◣◢◣◢◣◢◣◢◣ ♦
◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥
┢┩apy┢┩olidays
◣◢◣◢◣◢◣◢◣◢◣◢◣◢
♦ ◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤ ♦

—————————————————-

. . . . . . ▲
. . . . .◢ □ ◣
. . . ◢ □ ■ □ ◣
. .◢ □ ■ □ ■ □ ◣ . . ℍ appy
◢□ ■ □ ■ □ ■ □ ◣. . ℍolidays
. . . . . . . ▍
▭▬▭▬▭▬▭▭▬▭▬▭▬▭▬▭▬▭▬▭▬▭▬▭▬▭▭

————————————————–

Beautiful Christmas Tree for WhatsApp
……………………★
……………….. ´. ~. `
………………. *~.♥.~*
…………….. *´.• :¤: •`*
…………….’*´.•*:♥:* •`*’
…………. ‘ *´.•: . JOY : •`* ‘
………… ‘ *´~ • :¦¤:¦¤¦ •~`* ‘
………. ‘ *´~ •★ LOVE★: •~`* ‘
…….. ‘ *´• ¤::~♥:~*~:♥~::¤•`* ‘
….. ‘*’ ´ • ~.★. . PEACE . ★.~ • `’*’
…’ ‘*’ ´• ~.*. ~¤~ •★ • ~¤~.*.~ •` ‘*’
……………………l..l
…………………._♥_/

———————————————

┊┊┊┊┊┊┊☆┊┊┊┊┊┊┊┊
┊┊┊┊┊┊◢▇◣┊┊┊┊┊┊┊
┊┊┊┊┊◢▇▇▇◣┊┊┊┊┊┊
┊┊┊┊◢▇▇▇▇▇◣┊┊┊┊┊
╲╲╲◢▇▇▇▇▇▇▇◣╲╲╲╲
╲╲╲╲╲╲╲▉╲╲╲╲╲╲╲╲

┈╱╲┈┈┈╱╲┈┈┈╱╲┈┈
╱╯╰╲┈┈╳╳┈┈╱╯╰╲┈
╯╯╰╰╲╱╮╰╲╱╯╯╰╰╲
╯╯╰╰╱╰╯╭╮╲╯╯╰╰╰
╯╯╰╱╯╭╮╰╯╭╲╯╰╰╰
▔▋╱╭╮╰╯╭╮╰╯╲▋▔▔
┈╱╮╰╯╭╮╰╯╭╮╰╲┈┈
┈▔▔▔▔▔▔▋▔▔▔▔▔╰✰ spяíηкℓє∂

————————————————

. . . . . . ⋏. . ŞƐĄŞƠƝŞ
. . .︵ ( : )︵ . . . . . .⋏
. ≺· · · ⁂ · · · ≻. . ︵( : )︵
. . .︶ ( : )︶. . ≺· · · ⁂ · · ·≻
. . . . . . ⋎. . . . . .. ︶( : )︶
. ƓƦƐƐƬļƝƓŞ. . . . . . . ⋎

————————————————–

¤ ‘ *˖ ✶
..✶….*.˖..___
……’ *._l▒▒_
. ✶…¤..(´• ̮•`)’ *
. …✶ ‘ノ(¤• ‘*)乀¤ ‘ *
. ……( ¤ ‘•’*)’ *˖ Fun filled sprinkles
..*¤*…*¤**¤*…¤..*¤**..*..*¤*

————————————————–

……………………..★
……………….. . …ミ.
………………….‿∕ʼტミ
……………….ミ∕̛̆̃̃ʼ⁀ტ‿∕̛̆̃̃ㄟ
………………ტ ∕̛̆̃̃ʼ⁀ミტ ㄟტ
…………….‿∕̛̆̃̃ʼ⁀ミ⁀‿∕̛̆̃̃ʼ⁀ტ
………… ‿∕̛̆̃̃ ტ‿∕̛̆̃̃⁀ミტㄟ‿∕̛̆̃̃
…………..ミʼ⁀ტㄟ‿∕̛̆̃̃⁀ミტㄟミ
…………. ტ ㄟ‿∕̛̆̃̃ʼ⁀ტ‿∕̛̆̃̃ʼミㄟტㄟ
………….ტㄟ‿∕̛̆̃̃ʼ⁀ტㄟ‿∕̛̆̃̃ʼ⁀༈ㄟ‿∕̛̆̃̃
…………………… . l..l
………………….. ._♥_/

——————————————————–

✿❀•*”˜˜”*°•. ˜”*°•♥•°*”˜ .•°*”˜˜”*°•❀✿

*.˛.°★。˛°.★**Season’s Greetings!! *★* *˛.
˛ °_██_*。*./ ♥ .˛* .˛.*.★* *★ 。*
˛. (´• ̮•)*˛°*/.♫.♫*˛.* ˛_Π_____. * ♥ ˛*
.°( . • . ) ˛°./• ‘♫ ‘ •.˛*./______/~\*. ˛*.。˛*
*(…’•’.. ) *˛╬╬╬╬╬˛°.|田田 |門|╬╬╬╬

————————————————————

* ∗ ⍭ ∗ * ∗ * ∗ * ☽* ∗
∗ . ˏ₊✫₊ˎ ∗ * ∗ Silent * * ∗
.ˏ .∗`✫´∗ ˎ * * ∗ Night Sprinkles
ˏ∗`✫`´✫`∗ˎ⁀* ∗⌢∗⌢⁀⌢∗⁀* ∗⌢∗⌢⁀ ∗
⁀⌢*l l⌢∗⁀* ∗⌢∗⌢⁀ ∗⌢⌢∗⌢⁀ ∗⌢⌢⁀

————————————————————–

………….·۞·
…………♥°*°♥
………☺•°**°•☺
……..☻•°*♣”*°•☻
……☺•°*””♣””*°•☺
….☻•°*””””♣””””*°•☻
…☺•°*”””””♣””””””*°•☺
..☻•°*””””””♣”””””””*°•☻
.♥*°•♥°*”*°♥•°*””*°♥•*♥
………….▀▀▀
………….▀▀▀..

—————————————————-

____________.♥.
____________.♥♫♥.____________. ♥. *
____________.♥♫♥♫.______-.♥♫♥. *
____________.♥♫♥♫♥._-.♥♫♥♫. *
_____________.♥♫♥♫♥♫♥♫♥♫♥. *
______-.♥♫♥♫♥♫♥♫♥♫♥♫♥. *
_.♥♫♥♫♥♫♥♥♫♥♫♥♫♥♥♫♥♫♥. * . *
______-.♥♫♥♫♥♫♥♫♥♫♥♫♥. * . * . * ..
___________.♥♫♥♫♥♫♥♫♥♫♥. * . * . * ..
____________.♥♫♥♫♥._-.♫♥♫♥. * . *. * . * ..
____________.♫♥♫♥.______-.♥♫♥. * .* ..
____________.♥♫♥.____________. ♥. * . *.
_____________.♥

________,✬.*`,✳.*`,✬.__♥
______,✬.*`,✳.*`,✬._____♥
___,✬.*`,✳.*`,✬.________♥
__,✬.*`,✳.*`,✬._________♥
_,✬.*`,✳.*`,✬.__________♥
,✬.*`,✳.*`,✬.___________♥
✬.*`,✳.*`,✬._______ __ ╱╲ __
✬.*`,✳.*`,✬._______ ╲* •.•* ╱
✬.*`,✳.*`,✬._______ ╱ .•*•. ╲
✬.*`,✳.*`,✬._______ ¯¯ ╲╱ ¯¯
✬.*`,✳.*`,✬.
,✬.*`,✳.*`,✬.
_,✬.*`,✳.*`,✬.
__,✬.*`,✳.*`,✬.
____,✬.*`,✳.*`,✬.
______,✬.*`,✳.*`,✬.
_________,✬.*`,✳.*`,✬.
____________,✬.*`,✳.*`,✬

———————————————————-

¨¨¨¨¨¨¨¨¨★
¨¨¨¨¨¨¨¨¨**
¨¨¨¨¨¨¨¨¨*o*
¨¨¨¨¨¨¨¨*♥*o*
¨¨¨¨¨¨¨***o***
¨¨¨¨¨¨**o**♥*o*
¨¨¨¨¨**♥**o**o**
¨¨¨¨**o**♥***♥*o*
¨¨¨*****♥*o**o****
¨¨**♥**o*****o**♥**
¨******o*****♥**o***
****o***♥**o***o***♥ *
¨¨¨¨¨____!_!____
¨¨¨¨¨_________/

╔══╗────────╔═╦╗──╔╦═╦╗─────╔═╗
║║║╠═╦╦╦╦╦╦╗║╠╣╚╦╦╬╣═╣╚╦══╦═╣═╣
║║║║╩╣╔╣╔╣║║║╠╣║║╔╣╠═║╔╣║║║╬╠═║
╚╩╩╩═╩╝╚╝╠╗║╚═╩╩╩╝╚╩═╩═╩╩╩╩╩╩═╝
─────────╚═╝───────────────────

——————————————————-

⁂ ╠═╣ A P P Y ⁂ ╠═╣ O L I D A Y ⁂

———————————————————

────────────────────| _▄▄_
────────────────────|░(◑ჴ◑)
────────────────────↺(_____)↺
────────────────────|(______)

———————————————————–

⋱ ⋮ ⋰
⋯ ✰ ⋯
⋰ ⋮ ⋱
….| _▄▄_
….|.(◑ჴ◑)
…↺(_____)↺
….|(______)
★ ⋰⋱ ★ ⋰⋱ ★ ⋰⋱

—————————————————-

¨¨¨¨¨¨¨¨¨★
¨¨¨¨¨¨¨¨¨**
¨¨¨¨¨¨¨¨¨*o*
¨¨¨¨¨¨¨¨*♥*o*
¨¨¨¨¨¨¨***o***
¨¨¨¨¨¨**o**♥*o*
¨¨¨¨¨**♥**o**o**
¨¨¨¨**o**♥***♥*o*
¨¨¨*****♥*o**o****
¨¨**♥**o*****o**♥**
¨******o*****♥**o***
****o***♥**o***o***♥ *
¨¨¨¨¨____!_!____
¨¨¨¨¨_________/

————————————————————

╱╱❆╱╱╱╭━━━╮╱╱╱╱❆
╱╱╱╱❆╱┃◼▷◼┃❆╱╱╱╱
❆╱╱╱╱╭┻┈┈┈┻╮╱╱❆╱
╱╱╱❆╱┃┈┈◼┈┈┃❆╱╱╱
╱❆╱╱╭┻┈┈┈┈┈┻╮╱╱❆
╱╱╱❆┃┈┈┈◼┈┈┈┃╱❆╱
❆━━━┻━━━━━━━┻━━━

————————————————————–

…………………….★
……………….. . …ミ.
…………………‿∕̛̆̃̃ʼミტ
……………….ミ∕̛̆̃̃ʼ⁀ტ‿∕̛̆̃̃ㄟ
……………..ノტ ∕̛̆̃̃ʼ⁀ミㄟ‿∕̛̆̃̃ʼ
……………ミ‿∕̛̆̃̃ʼ⁀ミㄟ‿∕̛̆̃̃ʼ⁀ტ
……….. .ノ⁀ミㄟ‿∕̛̆̃̃ʼ⁀ტㄟ‿∕̛̆̃̃ʼㄟ
………..‿∕̛̆̃̃ʼ⁀ტㄟ‿∕̛̆̃̃ʼ⁀ミㄟ‿ტ⁀ ミ
……….ტ ミㄟ‿∕̛̆̃̃ʼ⁀ტㄟ‿∕̛̆̃̃ʼ⁀ミㄟტㄟ
……..ノ⁀ტㄟ‿∕̛̆̃̃ʼ⁀ტㄟ‿∕̛̆̃̃ʼ⁀༈ㄟ‿∕̛̆̃̃ ʼミ
……ノტㄟ‿∕̛̆̃̃ʼ⁀ミㄟ‿∕̛̆̃̃ʼ⁀ミㄟ‿∕̛̆̃̃ʼ⁀ტ ミㄟ
..╭︵╮…(.∕)…….. l..l. . . ./.„/„˞ʻ”‘`“‛ʻ˞„
..( ‘⌔’,)…( “,)..(˛/). l..l. . . (̗`˕´≼ )̖„ ” „ “ ,}. . ₍´)„(`₎
.((.♥.))..(„) („).( ‘ ‘ )_♥_/. .( .₎,„₍. ), „(︡‿)⁀ ̖₍´⁀̗`﹞
*.⌢.¤⁀ *.⌢.*.⌢.¤⁀ *.⌢.¤⁀ *.⌢.¤⁀ *. ch⌢.*.⌢.¤

——————————————————–

…. ★
. . ♥♥
. .♥♥♥
..♥♥♥♥
.♥♥♥♥♥
.. .. ll ˏ☆´¯`Sprinkles
. .︶

—————————————-


...../
..../~~
.../~~~~
../~~~~~~
./~~~~~~~~
/__________
~~~~~][~~~~~

——————————————–

Christmas time is near
Happiness and cheer
` * `∗ *`¤` ★` ¤` *` `*
*`∗` ¤`∗ ` ৲l৴ტ`¤ ∗` *¤
` *` ∗ ¤`৲‿ll৴༱`¤ `* ¤
* ∗`¤`*∗ ტ৲\‿/৴`* `¤`
` * `∗ *∗`৴৲l l৴ტ`∗ ¤`∗*
⊂ɦ`* *`___/ /___¤` *`∗
.⌢.¤⁀ *(⁀ `̗❇´ ̖⁀)`⌢*⁀
¤⁀ *.⌢¤︶ ノㄟ ︶*⌢.¤⌢*
Snowflakes in the air ¤`
Carols everywhere ¤`*¤
with love and dreams to share.♥

————————————————–

* ∗ ⍭ ∗ * ∗ * ∗ * ☽* ∗
∗ . ˏ₊✫₊ˎ ∗ * ∗ Silent * * ∗
.ˏ .∗`✫´∗ ˎ * * ∗ Night Sprinkles
ˏ∗`✫`´✫`∗ˎ⁀* ∗⌢∗⌢⁀⌢∗⁀* ∗⌢∗⌢⁀ ∗
⁀⌢*l l⌢∗⁀* ∗⌢∗⌢⁀ ∗⌢⌢∗⌢⁀ ∗⌢⌢⁀

———————————————

░░░░░░░░░░░░░░░░▄▓▄
░░░░▄█▄░░░░░░░░▄▓▓▓▄
░░▄█████▄░░░░░▄▓▓▓▓▓▄
░▀██┼█┼██▀░░░▄▓▓▓▓▓▓▓▄
▄▄███████▄▄▄▄▄▄▄▄█▄▄▄▄

─────────────────♥▄▓▄♥ ᴴᵃᵖᵖʸ ᵂᵉᵉᵏ
────────────────♥▄▓▓▓▄♥
───────────────♥▄▓▓▓▓▓▄♥
──────────────♥▄▓▓▓▓▓▓▓▄♥
───────────────▄▄▄▄█▄▄▄▄ᶫᵒᵛᵉᵧₒᵤ

————————————————

………….·۞·
…………♥°*°♥
………☺•°**°•☺
……..☻•°*♣”*°•☻
……☺•°*””♣””*°•☺
….☻•°*””””♣””””*°•☻
…☺•°*”””””♣””””””*°•☺
..☻•°*””””””♣”””””””*°•☻
.♥*°•♥°*”*°♥•°*””*°♥•*♥
………….▀▀▀
………….▀▀▀..

——————————————————

¨¨¨¨¨¨¨¨¨★
¨¨¨¨¨¨¨¨¨**
¨¨¨¨¨¨¨¨¨*o*
¨¨¨¨¨¨¨¨*♥*o*
¨¨¨¨¨¨¨***o***
¨¨¨¨¨¨**o**♥*o*
¨¨¨¨¨**♥**o**o**
¨¨¨¨**o**♥***♥*o*
¨¨¨*****♥*o**o****
¨¨**♥**o*****o**♥**
¨******o*****♥**o***
****o***♥**o***o***♥ *
¨¨¨¨¨____!_!____
¨¨¨¨¨_________/

————————————————-

┉┉✻┉┉┉┉☆┉┉✻┉┉┉┉
┉┉┉┉✻┉╱╲┉┉┉┉┉┉✻
┉┉✻┉✻.◯╋╋╲┉┉┉✻┉┉
┉┉┉┉╱▔╋╋▔◯┉┉┉┉┉
┉✻┉◯▔╋╋◯╋╋╲┉┉✻┉
┉┉╱▔▔◯╋╋╋▔▔◯┉┉┉
┉┉▔◯▔▔▏▕▔◯▔▔┉┉┉
┉┉┉┉┉┉▏▕┉┉┉┉┉┉┉

————————————————-

┋┋▂▇▇▇▇▇▂┋┋┋┋┋┋
┋┋▕┉❍╭╮❍▏┋┋┋┋┋┋
┋┋▕┉┉╰╯┉▏┋╳┋┋┋┋
┋╳┋╲┉╰╯╱┋╱┋┋┋┋┋
┋┋╲╱▔▔▔╲╱┋┋┋┋┋┋
┋┋╱┉┉┉❍┉╲┋┋┋┋┋┋
┋▕┉┉┉┉❍┉┉▏┋┋┋┋┋
┋┋╲▂▂▂▂▂╱┋┋┋┋┋┋

——————————————————

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *